You are currently viewing มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร งานบำเพ็ญกุศลศพ นายจันทร์ เจเร อายุ 51 ปี

มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร งานบำเพ็ญกุศลศพ นายจันทร์ เจเร อายุ 51 ปี

09 กันยายน 66
กองบุญโพธิจิต : งานสาธารณสงเคราะห์
——————————————–
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
นำโดยพระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ
มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร งานบำเพ็ญกุศลศพ นายจันทร์ เจเร อายุ 51 ปี พี่น้องไต
——————————————–
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
เพื่องานสาธารณกุศลและงานสาธารณสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 097-8-72396-9