You are currently viewing มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าไตร ผ้าบังสุกุล นางสาวบุญเลื่อน บัวเงา อายุ 60 ปี บ้านตำหนัก หมู่ 1

มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าไตร ผ้าบังสุกุล นางสาวบุญเลื่อน บัวเงา อายุ 60 ปี บ้านตำหนัก หมู่ 1

13 มิถุนายน 66
กองบุญโพธิจิต : งานสาธารณสงเคราะห์
——————————————–
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
นำโดยพระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ
มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร งานบำเพ็ญกุศลศพ นางบุญเลื่อน บัวเงา อายุ 60 ปี
ณ บ้านตำหนัก หมู่ 2
——————————————–
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
เพื่องานสาธารณกุศลและงานสาธารณสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 097-8-72396-9