You are currently viewing ภาพประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง วันที่ 16 เมษายน 65 “วันปากปี” EP.3

ภาพประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง วันที่ 16 เมษายน 65 “วันปากปี” EP.3

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง
วันที่ 16 เมษายน 65 “วันปากปี”
———————————————-
ภาพชุดที่ 03 คณะศรัทธาญาติโยมช่วยกันตกแต่งดาเครื่องส่งเคราะห์หมู่บ้าน ร่วมพิธีฟังเทศน์ ส่งเคราะห์ รดน้ำดำหัวพระอาจารย์เจ้าอาวาส และมัคนายก มัดมือ รับโชคปี๋ใหม่เมือง
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา