You are currently viewing ภาพประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง วันที่ 16 เมษายน 65 “วันปากปี” EP.2

ภาพประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง วันที่ 16 เมษายน 65 “วันปากปี” EP.2

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง
วันที่ 16 เมษายน 65 “วันปากปี”
———————————————-
ภาพชุดที่ 02 คณะศรัทธาญาติโยมช่วยกันตกแต่งดาเครื่องส่งเคราะห์หมู่บ้าน และร่วมพิธีฟังเทศน์ ส่งเคราะห์
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา