You are currently viewing ภาพบรรยายติวก่อนสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี รายวิชาวินัย

ภาพบรรยายติวก่อนสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี รายวิชาวินัย

ส่วนงานวัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
—————————————–
ภาพบรรยากาศ วันที่ 15 ตุลาคม การติวก่อนสอบธรรมสนามหลวง พระแรงหาญ วิสุทฺธสีโล พร้อมด้วยสามเณรพี่เลี้ยงช่วยแนะนำลำดับขั้นตอน วิธีการทำข้อสอบรายวิชาวินัย ซึ่งวิชานี้มีเนื้อหาภาพรวมเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ศีล เสขิยวัตร จริยาวัตรต่างๆ ของพระภิกษุสามเณร
—————————————–
ติวก่อนสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
ระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 66