You are currently viewing ภาพบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง #EP01ภาคเช้า

ภาพบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง #EP01ภาคเช้า

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง
———————————————-
#EP01ภาคเช้า : ศรัทธาญาติโยมมาร่วมทำบุญตานขันข้าว บูชากองเจดีย์ทราย และสรงน้ำพระประจำวันเกิด
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา