You are currently viewing ภาพบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง #EP03ภาคเช้า

ภาพบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง #EP03ภาคเช้า

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง
———————————————-
#EP03ภาคเช้า : ญาติโยมบางส่วนที่ยังไม่กลับบ้าน (มาตรการควบคุมโรค Covid-19) รับพรจากพระสงฆ์ หยาดน้ำแผ่เมตตา ก่อนจะกลับบ้าน
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา