You are currently viewing ภาพบรรยากาศติวก่อนสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี รายวิชาธรรมวิภาค

ภาพบรรยากาศติวก่อนสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี รายวิชาธรรมวิภาค

ส่วนงานวัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
—————————————–
ภาพบรรยากาศวันแรกของการติวก่อนสอบวิชานักธรรม พระชูศิลป์ สุมังคโล พร้อมด้วยพระและสามเณรพี่เลี้ยงช่วยแนะนำลำดับขั้นตอน วิธีการทำข้อสอบรายวิชาธรรมวิภาค ซึ่งวิชานี้มีเนื้อหาภาพรวมเกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
—————————————–
ติวก่อนสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
ระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 66