You are currently viewing ภาพบรรยากาศติวก่อนสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี รายวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

ภาพบรรยากาศติวก่อนสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี รายวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

ส่วนงานวัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
—————————————–
วันที่ 19 ตุลาคม พระอาจารย์เจ้าอาวาส เป็นผู้นำติวก่อนสอบธรรมสนามหลวง รายวิชาแก้กระทู้ธรรม วันที่ 1
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอธิบายเชื่อมพุทธศาสนสุภาษิตให้มีความสอดคล้อง เข้าใจแจ่มแจ้งกระจ่างชัดในเนื้อหาพุทธศาสนสุภาษิตหมวดต่างๆ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทศน์สอนญาติโยม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนสืบไป
—————————————–
ติวก่อนสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
ระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 66