You are currently viewing ภาพบรรยากาศงานพิธีสืบชะตาหลวง ชุดที่ 02

ภาพบรรยากาศงานพิธีสืบชะตาหลวง ชุดที่ 02

“บุญสัมพันธ์”
พิธีสืบชะตาหลวงเสริมดวงเสริมบารมี ตานตุงชะตา 12 ราศี ตานต้นเงินมหาทานบารมี
—————————————
พิธีสืบชะตาหลวงเสริมดวงเสริมบารมี
บูชาตุงชะตา 12 ราศรี ตานต้นเงินมหาทานบารมี
วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2565
—————————————
อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน