You are currently viewing ภาพชุดที่ 4 อบรมเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564

ภาพชุดที่ 4 อบรมเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 64 (วันที่ 9) เวลา 09.00 น.
วันนี้พระอาจารย์เจ้าอาวาสได้ทบทวนเนื้อหารายวิชาธรรมวิภาค โดยมีสามเณรพี่เลี้ยงช่วยดูแลน้องเณรเป็นรายบุคคล
สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564
—————————————
งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564