You are currently viewing ภาพชุดที่ 3 อบรมเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564

ภาพชุดที่ 3 อบรมเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
วันอาทิตย์ 10 ตุลาคม 64 (วันที่ 8) เวลา 08.30 น.
 
วันนี้พระอาจารย์เจ้าอาวาสได้ทบทวนเนื้อหาการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม โดยมีสามเณรพี่เลี้ยงช่วยดูแลน้องเณรเป็นรายบุคคล
 
สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564
—————————————
งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564