You are currently viewing ภาพชุดที่ 03 พระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก ช่วยชาวบ้านตักและขนทราย อุทกภัยจากพายุโนรู

ภาพชุดที่ 03 พระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก ช่วยชาวบ้านตักและขนทราย อุทกภัยจากพายุโนรู

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
03 ตุลาคม 65
พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก
พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรออกเยี่ยมชาวบ้านใกล้แม่น้ำปิง และช่วยญาติโยมตักทราย ขนทราย ปิดทางน้ำเข้าหมู่บ้าน
ด้วยสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโนรู ทำให้ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำปิง ต.ท่าวังตาล และต.ดอนแก้วได้รับผลกระทบจาก
การล้นตลิ่งของแม่น้ำปิง
อนุโมทนาบุญกับนายกสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรี ต.ดอนแก้ว คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ต.ดอนแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ชาวบ้านตำหนัก หมู่ 1 และหมู่ 2 และชาวบ้านใกล้เคียงมาช่วยกัน