You are currently viewing ภาพชุดที่ 02 ออกเยี่ยมผู้ป่วยบ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

ภาพชุดที่ 02 ออกเยี่ยมผู้ป่วยบ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ภาพชุดที่ 02
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ค่าไฟฟ้า และน้ำดื่ม 7 วัด
เยี่ยมผู้ป่วยบ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
———————————————
พระอาจารย์ พระภิกษุสามเณร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะอสม. ออกเยี่ยมผู้ป่วย บ้านตำหนัก หมู่ที่ 1
1. พ่อมานิต แก้วสาม ไปพบแพทย์ หมอนัด (ภรรยารับมอบแทน)
2. พ่อคำมูล คำดี
———————————————
อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน