You are currently viewing ภาพกิจกรรมวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ชุดที่ 04

ภาพกิจกรรมวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ชุดที่ 04

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรมวันออกพรรษา กิจกรรมภาคค่ำ

—————————————
วันออกพรรษา มหาปวารณา
พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัด ร่วมกันทำวัตรเย็น และประกอบพิธีปวารณาออกพรรษาตามแบบพิธีกรรมล้านนา
ในการนี้พระอาจารย์ได้อธิบายประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันออกพรรษา วันมหาปวารณา และความเชื่อพิธีกรรมล้านนา
—————————————
งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีล้านนาและวันสำคัญของไทย
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564