You are currently viewing ภาพกิจกรรมวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ชุดที่ 01

ภาพกิจกรรมวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ชุดที่ 01

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรมวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
—————————————
คณะศรัทธาใส่ขันดอก และถวายตานขันข้าวอุทิศให้บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไป
—————————————
งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีล้านนาและวันสำคัญของไทย ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564