You are currently viewing ภาพกิจกรรมประเพณีเดือน 12 เป็ง ชุดที่ 02

ภาพกิจกรรมประเพณีเดือน 12 เป็ง ชุดที่ 02

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

21 กันยายน 2564 ภาพบรรยากาศประเพณีเดือน 12 เป็ง
———————————————-
คณะศรัทธาทำบุญตักบาตร ตานขันข้าว
เนื่องในประเพณีเดือน 12 เป็ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย ลูกหลาน และญาติผู้ล่วงลับ
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 พัฒนาวัดให้มีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา