You are currently viewing ภาพกิจกรรมทำวัตรเย็นวันออกพรรษา

ภาพกิจกรรมทำวัตรเย็นวันออกพรรษา

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
10 ตุลาคม 65

ภาพกิจกรรมทำวัตรเย็นออกพรรษา