You are currently viewing “พุทโธ”

“พุทโธ”

“พุทโธ”
       ท่านบอกว่าคำว่า “พุทโธ” นี่ฝอยท่วมหลังช้าง สมัยก่อนคำอธิบายนี่เขาเรียกว่าฝอยใช่ไหม เขียนคำอธิบายใส่เศษกระดาษวางเลยหลังช้างยังไม่พอเลย คุณสมบัติเฉพาะคำว่า “พุทโธ” คำเดียว
ทั้งนี้เพราะอะไร “พุทโธ” ถ้าเราอยากจะเป็นคนมีเมตตามหานิยมก็นึกถึงพระพุทธเจ้า ภาวนาพุทโธไว้ ไปที่ไหนก็มีคนเมตตา ทีนี้อยากจะเป็นคนแคล้วคลาดหนังเหนียว ก็ใช้ศัพท์คำว่าพุทโธ คำเดียวก็ใช้ได้
……ขณะที่เขาสวดอิติปิโสฉันก็นึกถึงพระท่าน พระท่านก็มารออยู่ข้างหน้า ท่านบอกพุทโธของคุณยังไม่จบ แล้วคุณทำไมไม่บอกเขาว่าการภาวนาว่าพุทโธเป็นปกติ เกิดชาติหน้าจะเป็นคนสวยและมีอำนาจหนึ่งนะ
สอง…ภาวนาพุทโธไปสวรรค์ก็ได้
สาม…ภาวนาพุทโธไปพรหมโลกก็ได้
สี่…ภาวนาพุทโธไปนิพพานก็ได้
พระราชพรหมยาน,ธัมมวิโมกข์ (2535),133,15-16
Facebook : นิตยสารธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง