You are currently viewing พิธีส่งเคราะห์วัด และหมู่บ้านตำหนัก วันปากปี๋ 16 เมษายน 67

พิธีส่งเคราะห์วัด และหมู่บ้านตำหนัก วันปากปี๋ 16 เมษายน 67

คณะศรัทธาญาติโยมหมู่บ้านตำหนัก ช่วยกันตกแต่งดาเครื่องครัว 108

เพื่อประกอบพิธีส่งเคราะห์วัด และหมู่บ้านตำหนัก ในวันปากปี๋ วันที่ 16 เมษายน 2567

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง