You are currently viewing พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2566

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2566

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เพื่อจัดหาทุนการศึกษา ค่าพาหนะเดินทางไปโรงเรียน และจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำสื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทอดถวาย วันที่ 16 เมษายน 2566 ประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง
——————————————-
รายการร่วมเป็นเจ้าภาพ
1.เจ้าภาพทุนการศึกษารายเดือนๆ ละ 3 ทุนๆ ละ 200 บาท
(ปี 2566 – 2567 – 2568 ปิดรับเจ้าภาพ)
2.เจ้าภาพทุนการศึกษารายปีๆ ละ 2,000 บาท
3.เจ้าภาพค่าพาหนะเดินทางไปกลับโรงเรียน รูปละ 500 บาทต่อเดือน หรือร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีตามกำลัง
——————————————-
ทำบุญได้ที่วัดตำหนัก หรือทำบุญออนไลน์
ธ.กสิกรไทย ชื่อ วัดตำหนัก เพื่อกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณร
เลขที่บัญชี 097-8-71205-3