พันธกิจ (Mission)

  1. เป็นศูนยรวมจิตใจของชุมชน ที่พึ่งด้านจิตใจ เกื้อกูลสงเคราะห์ชุมชน ทั้งบุญสถาน ปูชนียสถาน  และสาธารณสถาน
  2. สั่งสอน อบรม ตักเตือน ชี้นำชุมชนให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมอันดีงาม
  3. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา
  4. ส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
  5. สร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา