You are currently viewing พัฒนาและทำสถานที่ลอยกระทง ประเพณียี่เป็ง 64

พัฒนาและทำสถานที่ลอยกระทง ประเพณียี่เป็ง 64

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 64
พระภิกษุสามเณร พร้อมด้วยคณะศรัทธาช่วยกันทำท่าน้ำ เพื่อจัดกิจกรรมยี่เป็ง ลอยกระทง ประจำปี 2564
—————————————
งานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564