You are currently viewing พระอาจารย์เจ้าอาวาส ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2567 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา อ.เมืองเชียงใหม่

พระอาจารย์เจ้าอาวาส ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2567 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา อ.เมืองเชียงใหม่

ส่วนงานวัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
—————————————–
13 พฤษภาคม 67
เวลา 20.00 น. พระอาจารย์เจ้าอาวาสเป็นประธานเปิดประชุมใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน กฎระเบียบ และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในวัด
ในการนี้ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมี หลวงพ่อพระครูโกศลเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์เหลี่ยม ถวายย่ามให้พระภิกษุสามเณรวัดตำหนักทุกรูป ลูกพระลูกเณรจะได้ใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนสืบไป
—————————————–
ประชุมตามหลักอปริหานิยธรรม