You are currently viewing พระอาจารย์เจ้าอาวาส ร่วมประชุมสรุปงานวัดตำหนัก ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มกราคม 66

พระอาจารย์เจ้าอาวาส ร่วมประชุมสรุปงานวัดตำหนัก ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มกราคม 66

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
พระอาจารย์เจ้าอาวาส ร่วมประชุมสรุปงาน ประจำปี 2565
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และคณะกรรมการประปาหมู่บ้านตำหนัก หมู่ 1 หมู่ 2
———————————————
สรุปกิจกรรม โครงการ รายรับ รายจ่ายประจำปี 65
ร่วมกับคณะกรรม องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในหมู่บ้าน