You are currently viewing พระอาจารย์เจ้าอาวาส พร้อมด้วยมัคนายก ผู้ช่วยฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนาผู้ปฏิบัติการด้านศาสนพิธี

พระอาจารย์เจ้าอาวาส พร้อมด้วยมัคนายก ผู้ช่วยฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนาผู้ปฏิบัติการด้านศาสนพิธี

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
16 ธันวาคม 65
พระอาจารย์เจ้าอาวาส พร้อมด้วยมัคนายก ไวยาวัจกรและผู้ช่วยมัคนายก เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาผู้ปฎิบัติการด้านศาสนาพิธี
ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดช่างเคิ่ง อ.สารภี
———————————————
งานพัฒนาบุคลากรภายในวัด และหมู่บ้าน