You are currently viewing พระอาจารย์เจ้าอาวาส นำเงินบริจาคของญาติโยมส่งต่อมอบให้กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แก่เทศบาลตำบลดอนแก้ว

พระอาจารย์เจ้าอาวาส นำเงินบริจาคของญาติโยมส่งต่อมอบให้กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แก่เทศบาลตำบลดอนแก้ว

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
07 ตุลาคม 65
พระอาจารย์เจ้าอาวาส นำเงินบริจาคของญาติโยมส่งต่อมอบให้กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แก่เทศบาลตำบลดอนแก้ว จำนวน 10,000 บาท
———————————————
สถานการณ์อุกทกภัยผลกระทบจากพายุโนรู