You are currently viewing พระอาจารย์เจ้าอาวาส คุยหน้างานกับช่าง และปรับพื้นที่ เพื่อวางฐานรากทำป้ายวัด

พระอาจารย์เจ้าอาวาส คุยหน้างานกับช่าง และปรับพื้นที่ เพื่อวางฐานรากทำป้ายวัด

พระอาจารย์เจ้าอาวาส คุยหน้างานกับช่าง และปรับพื้นที่ เพื่อวางฐานรากทำป้ายวัด
วันที่ 04 สิงหาคม 2564
แผนพัฒนาวัด “โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข” : ทำป้ายวัด
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 64