You are currently viewing พระอาจารย์เจ้าอาวาสเป็นประธานประชุมสรุปการจัดงานตานสลากภัต ประจำปี 2566

พระอาจารย์เจ้าอาวาสเป็นประธานประชุมสรุปการจัดงานตานสลากภัต ประจำปี 2566

ส่วนงานวัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
———————————————
01 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.
พระอาจารย์เจ้าอาวาสเป็นประธานประชุมสรุปการจัดงานตานสลากภัต ตามแผนพัฒนางานหลัก SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป
———————————————
ประชุมเป็นนิตย์ตามหลักอปริหานิยธรรม