You are currently viewing “พระอาจารย์เจ้าอาวาสเปิดประชุมพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก ชี้แจงเรื่องแผนการดำเนินการด้านต่างๆ”

“พระอาจารย์เจ้าอาวาสเปิดประชุมพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก ชี้แจงเรื่องแผนการดำเนินการด้านต่างๆ”

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ประชุมพระภิกษุสามเณร ครั้งที่ 1/2565
———————————————
วันที่ 27 พฤษภาคม 65 เวลา 19.40 น.
พระอาจารย์เจ้าอาวาสเปิดประชุมพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก ชี้แจงเรื่องแผนการดำเนินการด้านต่างๆ กฎระเบียบ วัตรปฏิบัติภาระหน้าที่ และจุดเน้นในการพัฒนาทั้งทางด้านศักยภาพบุคคล การศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
———————————————
ยุทธศาสตร์ 5 ข้อ
1.พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ แหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม
2.พัฒนาวัดให้เป็นองค์กรด้านสาธารณสงเคราะห์ตามแนววิถีพุทธ
3.พัฒนาวัดให้มีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่สังคม
4.พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา
5.พัฒนาวัดให้มีการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต