You are currently viewing พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อแก้ว สมเดช อายุ 84 ปี

พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อแก้ว สมเดช อายุ 84 ปี

26 กันยายน 65
กองบุญโพธิจิต : งานสาธารณสงเคราะห์
——————————————–
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
นำโดยพระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ
มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร
งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อแก้ว สมเดช อายุ 84 ปี
ณ บ้านตำหนัก หมู่ 2 อ.สารภี จ.เชียงใหม่
——————————————–
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
เพื่องานสาธารณกุศลและงานสาธารณสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 097-8-72396-9
โทรศัพท์ 094 951 5924