You are currently viewing พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มาเยี่ยมน้องเณร

พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มาเยี่ยมน้องเณร

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
05 ตุลาคม 65
พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มาเยี่ยมน้องเณร พร้อมด้วยมอบข้าวสาร มาม่า ไข่ไก่ ให้พระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก
พระภิกษุสามเณร คณะศรัทธาวัดตำหนัก ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
———————————————
สถานการณ์อุกทกภัยผลกระทบจากพายุโนรู