You are currently viewing พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัด ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวพระอาจารย์เจ้าอาวาส EP.1 ภาคค่ำ

พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัด ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวพระอาจารย์เจ้าอาวาส EP.1 ภาคค่ำ

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภาพประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง
วันที่ 16 เมษายน 65 “วันปากปี”
———————————————-
ภาพชุดที่ 04 ภาคค่ำ เวลา 19.30 น.
พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัด ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวพระอาจารย์เจ้าอาวาส
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา