You are currently viewing พระภิกษุสามเณร คณะศรัทธา ร่วมทำวัตรเย็น เจริญสมาธิภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

พระภิกษุสามเณร คณะศรัทธา ร่วมทำวัตรเย็น เจริญสมาธิภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
———————————————-
เก็บภาพ เวลา 19.00 น.
พระภิกษุสามเณร คณะศรัทธาร่วมทำวัตรเย็น เจริญสมาธิภาวนา และเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 พัฒนาวัดให้มีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา