You are currently viewing พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต เนื่องในวันวิสาขบูชา

พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต เนื่องในวันวิสาขบูชา

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
———————————————-
#กิจกรรมภาคเช้า
เวลา 06.10 น. พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตรพร้อมกัน 4 สาย
สายเหนือ จำนวน 4 รูป
สายริมปิง จำนวน 3 รูป
สายดงเย็น จำนวน 4 รูป
สายใต้ จำนวน 4 รูป
#กิจกรรมภาคค่ำ
เวลา 19.00 น. ขอเชิญร่วมทำวัตรเย็น เวียนเทียน
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 พัฒนาวัดให้มีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา