You are currently viewing พระภิกษุสามเณรวัดตำหนักเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อหลวงอินถา บัวเงา อายุ 61 ปี

พระภิกษุสามเณรวัดตำหนักเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อหลวงอินถา บัวเงา อายุ 61 ปี

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————-
02 เมษายน 65 เวลา 19.30 น.
พระภิกษุสามเณรวัดตำหนักเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อหลวงอินถา บัวเงา อายุ 61 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านตำหนัก หมู่ 2 และอดีตสมาชิกเทศบาลตำบลดอนแก้ว
ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านดอนแก้ว
สมาคมผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรฝายท่าวังตาล นำโดย นายกวิมลรัตน์ ตนซื่อนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อ 2 พัฒนาวัดให้เป็นองค์กรด้านสาธารณสงเคราะห์ตามแนววิถีพุทธ