You are currently viewing พระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก ร่วมพิธีสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว พระเถระผู้ใหญ่ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

พระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก ร่วมพิธีสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว พระเถระผู้ใหญ่ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนงานวัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
—————————————–
15 เมษายน 67
พระอาจารย์เจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร ร่วมประกอบพิธีสูมาคารวะ รดน้ำดำหัวพระเถระในอำเภอสารภี และผู้สูงอายุในหมู่บ้านตำหนัก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง
—————————————–
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยและล้านนา