You are currently viewing พระภิกษุสามเณรทำวัตรเย็น วันเข้าพรรษา วันที่ 2 สิงหาคม 2566

พระภิกษุสามเณรทำวัตรเย็น วันเข้าพรรษา วันที่ 2 สิงหาคม 2566

พระภิกษุสามเณร ศิษย์ ร่วมทำบุญวัตรเย็นก่อนพิธีสามีจิกรรม และอธิษฐานเข้าพรรษา