You are currently viewing พระภิกษุสามเณรช่วยกันพัฒนาวัด

พระภิกษุสามเณรช่วยกันพัฒนาวัด

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
พระภิกษุสามเณรช่วยกันพัฒนาวัด ตัดหญ้าบริเวณหน้าวัด เพื่อเตรียมพร้อมงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง
—————————————
งานพัฒนาวัดตามหลัก 5 ส.
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564