You are currently viewing “พระภิกษุสามเณรช่วยกันพัฒนาตัดหญ้าภายในวัด และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสวนพระพิฆเนศ”

“พระภิกษุสามเณรช่วยกันพัฒนาตัดหญ้าภายในวัด และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสวนพระพิฆเนศ”

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————-
02 พ.ค. 65 เวลา 17.10 น.
 พระภิกษุสามเณรช่วยกันพัฒนาตัดหญ้าภายในวัด และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสวนพระพิฆเนศ