You are currently viewing ปิดโครงการปันน้ำใจวิกฤกต COVID – 19

ปิดโครงการปันน้ำใจวิกฤกต COVID – 19

ส่วนงาน : กองบุญโพธิจิตวัดตำหนัก
โครงการปันน้ำใจวิกฤต Covid – 19
———————————————-
เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก
ขอบคุณพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก เจริญพรขอบคุณศรัทธาสาธุชนผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน ที่ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ผักสด วัตถุดิบประกอบอาหาร และกำลังแรงกายแรงใจ เพื่อมอบให้ผู้กักตัว และผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ในเขตบ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
ขออานิสงส์บุญนี้ ให้ท่านและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ยิ่งได้ก็ขอให้ยิ่งได้ สุขภาพแข็งแรง มีโชคลาภเพิ่มพูนด้วยเทอญฯ
วันที่ 23 มีนาคม 65
มอบถุงยังชีพผู้กักตัวและผู้ติดเชื้อ COVID – 19 จำนวน 21 ครัวเรือน
วันที่ 28 มีนาคม 65
มอบถุงยังชีพผู้กักตัวและผู้ติดเชื้อ COVID – 19 จำนวน 50 ครัวเรือน
มอบข้าวสารอาหารแห้งให้เทศบาลตำบลดอนแก้ว
มอบข้าวสารให้ผู้ใหญ่บ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
มอบชุดตรวจ ATK และชุด CPE
วันที่ 27 มีนาคม 65
วัดในตำบลดอนแก้ว – ท่ากว้าง จำนวน 7 วัดๆ ละ 10 เทส รวม 70 เทส
วันที่ 28 มีนาคม 65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดอนแก้ว  ATK จำนวน 100 เทส ชุด CPE จำนวน 100 ชุด
วันที่ 29 มีนาคม 65
คณะ อสม. บ้างค้างใจ อ.วังชิ้น จ.แพร่  ATK จำนวน 100 เทส ชุด CPE จำนวน 50 ชุด
คณะ อสม. บ้างสลก อ.วังชิ้น จ.แพร่  ATK จำนวน 100 เทส ชุด CPE จำนวน 50 ชุด
———————————————-
อนุโมทนาบุญผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน