ประวัติวัดตำหนัก ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

          วัดตำหนัก ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช 2340

          จากการเล่าขานของคนเฒ่าคนแก่ ในสมัยพระยากาวิละได้ยกทัพหลังทำสงครามจากอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ก่อนจะกลับเข้าเชียงใหม่ได้มาตั้งที่พักชั่วคราว ณ สถานที่แห่งนี้  เนื่องด้วยมีความร่มรื่น มีต้นไม้นานาพันธุ์ มีสัตว์ป่าจำนวนมาก และอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำปิง

          ท่านได้กล่าวว่า ในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเกิดชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรือง  ในเวลาต่อมาชาวบ้านได้มีการสร้างวัดขึ้นมีชื่อเรียกว่า “วัดตำหนักชัยมงคล” ถือคติตอนที่พระยากาวิละทำศึกสงครามชนะกลับมาจากลำพูน และได้สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านนา มีลักษณะเด่นใบหน้ายิ้มงดงาม ประดิษฐานในพระวิหาร หลังจากนั้นอีกไม่นานได้สร้างพระธาตุเจดีย์ไว้เป็นที่สักการะบูชา ส่วนชื่อวัดนั้นระยะหลังต่อมาได้คงเหลือชื่อไว้เพียงเฉพาะ “วัดตำหนัก” ดังเช่นปรากฎในปัจจุบัน

รายนามเจ้าอาวาสวัดตำหนัก

1. พระอธิการกุณณา
2. พระอธิการนันทาทิพย์
3. พระอธิการผัด
4. พระอธิการอินถา ถาวโร
5. พระสมุห์เขียว
6. พระอธิการเดช
7. พระสมุห์ประถม

8. พระอธิการจันทร์ ขันติโก
9. พระดวงแก้ว
10. พระเงิน
11. พระสุทัศน์ จันทโก
12. พระศรีหมื่น ภูริปัญโญ
13. พระครูกมลวิหารการ
14. พระอธิการทศพล ธีรปัญโญ พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน