You are currently viewing ประชุมแผนดำเนินงาน เรื่องการนำเงินบริจาคที่พระอาจารย์เจ้าอาวาสประกาศบอกบุญ

ประชุมแผนดำเนินงาน เรื่องการนำเงินบริจาคที่พระอาจารย์เจ้าอาวาสประกาศบอกบุญ

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
05 ตุลาคม 65
เวลา 13.00 น. พระอาจารย์เจ้าอาวาส พร้อมด้วยนายสิริรัฐศักย์ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำหนัก หมู่ 1 หมู่ 2 และกลุ่มแม่บ้านตำหนัก
ประชุมแผนดำเนินงาน เรื่องการนำเงินบริจาคที่พระอาจารย์เจ้าอาวาสประกาศบอกบุญ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์จัดทำอาหารเลี้ยงจิตอาสา และผู้ประสบภัยในเขตตำบลดอนแก้ว
———————————————
สถานการณ์อุกทกภัยผลกระทบจากพายุโนรู