You are currently viewing ประชุมพระภิกษุสามเณรเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของวัด ในปี พุทธศักราช 2566 (ปีหน้า)

ประชุมพระภิกษุสามเณรเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของวัด ในปี พุทธศักราช 2566 (ปีหน้า)

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
เวลา 19.30 น. พระอาจารย์เจ้าอาวาส ประชุมพระภิกษุสามเณรเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของวัด ในปี พุทธศักราช 2566 (ปีหน้า) เพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนา สืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของล้านนา ทั้งนี้ได้มอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
———————————————
พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร