You are currently viewing บุญด่วนถวายสังฆทาน ยุค COVID-19

บุญด่วนถวายสังฆทาน ยุค COVID-19

บุญด่วนถวายสังฆทานยุคโควิ

       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เป็นชุดตรวจด้วยตัวเองที่บ้าน เก็บสารคัดหลังโดยอ่านผลทดสอบบน Strip Test ใช้ตรวจคัดกรองในเบื้องต้น
ส่วนของวัดถือเป็นศูนย์รวมในหมู่บ้าน พระภิกษุสามเณรเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยศาสนกิจของท่าน เมื่อมีเหตุการณ์เสี่ยงหลายวัดต้องจัดหางบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เอง ยิ่งมีพระภิกษุสามเณรหลายรูปยิ่งต้องใช้จ่ายกับสิ่งนี้เป็นจำนวนมาก
ส่วนของโรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในสถานการณ์แบบนี้ งบประมาณจากรัฐอาจไม่ทั่วถึงครอบคลุมกับจำนวนประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ดังนั้น ทางพระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ ประธานกองบุญโพธิจิตฯ จึงเห็นความสำคัญถึงการระดมทุน จัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อมอบให้กับวัดในตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้ว
จึงขอเจริญพรบอกบุญร่วมเป็นเจ้าภาพชุดตรวจ ATK ชุดละ 50 บาท (100 บาท ได้ 2 ชุด) ในเบื้องต้นตั้งเป้าไว้ จำนวน 200 ชุด ท่านใดมีความประสงค์อยากเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้
ติดต่อได้ที่ วัดตำหนัก ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หรือทำบุญออนไลน์ได้ที่ ธ.กสิกรไทย วัดตำหนัก เพื่อกองบุญโพธจิต งานสาธารณสงเคราะห์
เลขที่ 097-8-72396-9
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 094-951-5924