You are currently viewing บรรยากาศสามเณรบวชภาคฤดูร้อน ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง EP.3 เฉพาะภาพหมู่

บรรยากาศสามเณรบวชภาคฤดูร้อน ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง EP.3 เฉพาะภาพหมู่

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————-
ภาพชุดที่ 03 เฉพาะภาพหมู่
บรรยากาศสามเณรบวชภาคฤดูร้อนศาสนทายาท คณะสงฆ์อำเภอสารภี ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565
ณ ลานพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าวัดตำหนัก เวลา 06.30 น. จำนวน 6 รูป
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 พัฒนาวัดให้มีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่สังคม