You are currently viewing *ทำความดี*

*ทำความดี*

ทำความดี
เราทำความดี แต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความเร่าร้อน นั่นก็ถือว่าเราใช้หนี้กรรมเขาไป ชาตินี้เราไม่ได้ทำเขา ชาติก่อนเราคงทำเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืน ก็คืนให้เขาไปตามอัธยาศัย ใครเขาจะด่า เราก็ เฉย ยิ้ม เพราะเราได้มีโอกาสใช้หนี้แล้ว ใครเขาจะนินทา เราก็ ยิ้ม ใครเขาจะกลั่นแกล้งก็ช่าง
ตั้งหน้าตั้งตาทำความดี”
ธรรมโอวาทหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จากหนังสือ ศิวโมกข์ ๓