You are currently viewing ถวายอังสะกันหนาวแก่สามเณร ชั้น ม.1

ถวายอังสะกันหนาวแก่สามเณร ชั้น ม.1

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 64
—————————————
เช้าๆ อากาศเริ่มหนาว พระอาจารย์นำปัจจัยเท่าที่มีจัดซื้ออังสะธรรมดา และอังสะกันหนาวถวายสามเณร ชั้น ม.1 และรองเจ้าอาวาส
—————————————
งานดูแลบุคลากรภายในวัด
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564