You are currently viewing ถวายมุทิตาสักการะสิริอายุวัฒนมงคล พระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ถวายมุทิตาสักการะสิริอายุวัฒนมงคล พระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

พระภิกษุสามเณร คณะศรัทธาวัดตำหนัก
ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสสิริอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี
วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕