You are currently viewing ติดตั้งป้ายตารางพิธีอาบสรงน้ำเพ็ญสิรินิลกาฬ และพิธีจุดประทีป 1,080 ดวง

ติดตั้งป้ายตารางพิธีอาบสรงน้ำเพ็ญสิรินิลกาฬ และพิธีจุดประทีป 1,080 ดวง

ติดตั้งป้ายตารางพิธีอาบสรงน้ำเพ็ญสิรินิลกาฬ และพิธีจุดประทีป 1,080 ดวง
โดยเฉพาะพิธีจุดประทีป ในวันพระเดือนแรม 14,15 ค่ำ จะได้ใช้พื้นที่บริเวณลานหน้าฐานพระองค์ใหญ่